ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Louise mobieleknipservice/webshop

Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen van Louise webshop NL zijn vrijblijvend en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

1.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Louise webshop. is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Louise webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 De betaling dient vooraf te geschieden d.m.v. Vooruitbetaling, IDEAL of U kunt de wijze van betaling aangeven tijdens het bestelproces.

2.3 n.v.t.

2.4 Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Louise webshop

2.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Louise webshop bent u een bedrag van veertig euro (€ 40,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Louise webshop zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Louise webshop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

2.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Louise webshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Louise webshop

2.8 Als een koper via een buitenlandse bank de factuur wil betalen, dan komen de transactiekosten of evt. andere bankkosten voor de rekening van de koper.

Artikel 3. Levering en verzendkosten

3.1 Levering door Louise webshop vindt plaats direct na de bestelling en betaling

Normale bestelling Levering binnen 24 uur * Verzendkosten 6,75 alles van Balmain levering 2/3 dagen en parfum levering 2/3 dagen

  • mits op voorraad, Vertraging bij TNT of onze importeur geeft u geen recht op schadevergoeding.
    Voor 15.00 uur besteld en betaald, de volgende dag in huis (op werkdagen en indien niet anders vermeldt).

3.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

3.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Louise webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid: “niet-goed geld-terug”

4.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk of contact opnemen gemotiveerd aan webshop Louise te melden.

4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Louise webshop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product origineel en onbeschadigd is. Door hygiënische redenen kunnen wij haarstukken niet terugnemen. Door Louise webshop ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heef Louise webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN wel de factuurprijs te restitueren.

4.4 Indien u de koopovereenkomst heeft ontbonden en wij uw betaling al hebben ontvangen, zullen wij het door u betaalde bedrag minus de door ons betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen nadat wij de aan u geleverde producten retour hebben ontvangen, overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.

4.5 Klachten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie

5.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Louise webshop dan wel tussen Louise webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Louise webshop is webshop Louise niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Louise webshop

6.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Louise webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Louise webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Louise webshop kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Artikel 9. Diversen


7.1 Indien u aan Louise webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Louise webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Louise webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door Louise webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Louise webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Louise webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Louise webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 Louise webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Louise webshop